menu

O farnosti

Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších. Farským chrámom sa stal Piaristický kostol sv. Ladislava, ktorý túto úlohu plnil až do r. 1992, odkedy ho znova spravujú otcovia piaristi.

Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Kostol sv. Michala bol postavený r. 1739 na mieste historického chrámu zasväteného spomínanému archanjelovi. V tomto kostole bol pokrstený Otakar Prochászka, neskorší biskup v Stoličnom Belehrade.

Kostol sv. Cyrila a Metoda bol stavaný počas druhej svetovej vojny. Požehnal ho 5.7.1947 nitriansky pomocný biskup Eduard Nécsey. Od 1.7. 2014 je v správe Spoločnosti Božského Spasiteľa (salvatoriáni).

Kostol na Kyneku vznikol v r. 1728 prestavaním pôvodného románskeho chrámu Všetkých svätých. Súčasnú podobu získal po prestavbe r. 1940.