menu

Krst

Krst dieťaťa

Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti v určené soboty vo farskom kostole.
Krst nahlasuje vopred aspoň jeden z rodičov (nie starý rodič), počas úradných hodín na farskom úrade, pričom je potrebné predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Krst u piaristov alebo salvatoriánov sa rovnako nahlasuje na farskom úrade. Avšak predtým je potrebné si s nimi dohodnúť konkrétny termín, ktorý sa nahlási na farskom úrade.

Pri nahlásení krstu je zároveň potrebné mať vybratých krstných rodičov. Aby niekto mohol zastávať úlohu krstného rodiča sa vyžaduje:

Zároveň je potrebné pri nahlásení krstu priniesť licenciu, tzv. povolenie od farára z miesta aktuálneho (nie trvalého!) bydliska (v prípade, že ani jeden z rodičov aktuálne nebýva v Nitre.


Krstný list

Krstný list je vnútrocirkevný dokument, ktorý potvrdzuje prijatie sviatosti krstu a identifikuje veriaceho podľa mena, rodičov i krstných rodičov a podľa miesta narodenia. Okrem toho sú v krstnom liste - v poznámkach - zaznačené informácie o ďalších prijatých sviatostiach (prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania, manželstvo, kňazstvo), či ďalšie poznámky (anulácia manželstva, rehoľný stav a pod.) Krstný list je vlastne presný výpis z matriky pokrstených.

V prípade, že potrebujete výpis z matriky pokrstených (tzv. “krstný list”) pre cirkevné účely, stačí prísť osobne počas úradných hodín do kancelárie farského úradu a na počkanie vám bude vystavený. Netreba sa vopred nahlasovať - ani telefonicky, ani e-mailom. Celý proces trvá asi 3 minúty.

Krstný list vydávame na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dotknutej osobe, zákonnému zástupcovi (v prípade maloletých) alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným splnomocnením. Ak nie je možné krstný list vyzdvihnúť osobne (napr. pre krátkosť času; veľká vzdialenosť a pod.) je možné, aby krstný list bol zaslaný priamo na adresu farského úradu, kde ho vyžadujú. (Na emailovú adresu žiadateľa ho nezasielame.)